Gemeente Drechterland – Bouwprojectmanagement nieuwbouw MFA Schellinkhout

ClientGemeente Drechterland
ProjectOnderzoek ontwikkeling MFA Schellinkhout
0000

Het Project

Nieuwbouw MFA Schellinkhout

Klik hier voor het nieuwsbericht Gemeente Drechterland

Klik hier voor het schetsontwerp en het procesverloop

In juni 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) en woningbouw in Schellinkhout. Op het huidige sportveld worden 46 woningen gerealiseerd en op de locatie van het dorpshuis en de school komt de MFA.

De multifunctionele accommodatie bestaat uit een nieuw dorpshuis, een binnensportzaal (dorpszaal) en een sportveld, een nieuwe plek voor de Jan Luykenschool en kinderopvang van Berend Botje. Daarnaast worden op de dorpshuislocatie tien appartementen gebouwd voor senioren.

In MFA komen belangrijke functies samen

Wethouder Te Grotenhuis is erg blij dat hij afgelopen week samen met de besturen van de basisschool en de kinderopvang een intentieovereenkomst heeft ondertekend om samen de MFA te realiseren: “Schellinkhout krijgt een prachtig gebouw waar alle belangrijke functies samenkomen.” Met alle betrokkenen, allianties, omwonenden en gebruikers is gewerkt aan ruimtelijke schetsen voor zowel de sportveldlocatie als de dorpshuislocatie. De ‘tips en tops’ zijn meegenomen in het voorstel dat nu door de gemeenteraad is vastgesteld.

Afgelopen augustus heeft Scope de aanbesteding bouwmanagement voor de realisatie van een MFA te Schellinkhout gegund gekregen. Scope is verantwoordelijk voor de projectleiding, directievoering en toezicht tijdens de voorbereiding, bouw, oplevering en nazorg  van de MFA en het opstellen van een beheerplan voor de MFA.

 

Historie

Het burgerparticipatie project Vitale dorpen in Drechterland heeft sinds de start in 2015 al verschillende successen opgeleverd. In 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de uitwerking van een paar grootschaligere plannen zoals voor de ontwikkeling van het dorpscentrum van  Schellinkhout. Projecten die met de inbreng van inwoners tot stand zijn gekomen.

Ook in Schellinkhout zijn concrete ideeën voor het herinrichten van het dorp. Bewoners hebben twee allianties gesloten die zich hebben gebogen over de thema’s Wonen en Dorpsfuncties. Samen met de gemeente hebben zij een stedenbouwkundige visie laten maken om richting te geven aan de toekomst.

Op basis van de visie is een ontwikkelplan opgesteld. Een nieuw dorpshuis, gymzaal en woningbouw zijn de belangrijkste onderdelen van dit plan. Het voorkeursscenario gaat er vanuit dat er een nieuw dorpshuis komt, een binnensportvoorziening en appartementen op en rond de locatie van de huidige dorpshuis. Gemeente Drechterland wil a.d.h.v. deze ideeën een multifunctionele accommodatie (MFA) ontwikkelen in deelgemeente Schellinkhout. Achter de huidige school wil de gemeente een terrein voor buitensporten maken. Vanuit recente ontwikkelingen dient het programma van de huidige school toegevoegd te worden aan het in concept uitgewerkte ontwikkelprogramma.

Gemeente Drechterland wil a.d.h.v. ideeën die voortkomen uit het burgerparticipatie Vitale dorpen een multifunctionele accommodatie (MFA) ontwikkelen in Schellinkhout.

Gemeente Drechterland heeft Nieuweboer Architecten en Scope Bouwmanagement gevraagd het proces in te richten om tot besluitvorming te komen. Het proces moet de producten opleveren die een definitief besluit van de raad wat betreft realisatie en financiering mogelijk maakt, zoals een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE), een beeldkwaliteitsplan, schetsontwerp en een kostenbegroting.