Duurzaamheid en subsidies

Duurzaamheid en subsidies
Lilian

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Een gezonde leef- en werkomgeving is belangrijk. Niet alleen moeten we rekening houden met onszelf, maar ook met onze omgeving en ons milieu. Om de Nederlandse ondernemer aan te sporen om zijn bedrijf, het pand, het proces en de bedrijfsvoering te verduurzamen, zijn er diverse subsidieregelingen. Zo kunt u subsidie krijgen voor investeringen van LED-verlichting tot zonnepanelen en van isolatie tot biomassaverbrandingsinstallatie, en alles wat er tussen in zit. Er zijn investeringssubsidies die de aanschaf van energie- of milieubesparende middelen stimuleren, maar ook subsidies die het opwekken van groene stroom financieren.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscaal programma waarbij de overheid de ondernemer ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het doel is om het bedrijfsleven te verduurzamen, zowel qua huisvesting als wat betreft bedrijfsmiddelen.

De EIA is een fiscaal programma en daarmee kunnen alleen bedrijven die belastingplichtig zijn in aanmerking komen voor deze regeling. Wanneer u investeert in een voorziening of middel dat op de Energielijst staat, dan kunt u 45% van het investeringsbedrag als extra fiscale aftrekpost opvoeren. Over dit bedrag betaalt u dan geen belasting wat een netto voordeel van 10 – 25%* van het investeringsbedrag oplevert.

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden van subsidiabele investeringen en projecten. *afhankelijk van het belastingregime waar u onder valt.

Voorbeelden

 • het benutten van afvalwarmte
 • warmtepomp(boiler)
 • isolatie van bestaande gebouwen
 • HR+ glas
 • koude- of warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • warmtewisselaar
 • besparingssysteem voor klimaatinstallaties
 • LED-verlichting
 • zonnepanelen voor kleinverbruikers
 • horizontale energieschermen / gevelschermen
 • systeem voor benutting van afvalwarmte
 • lage temperatuur verwarmingssysteem
 • systeem voor verwarmen van (semi-) gesloten tuinbouwkassen
 • energiezuinige klimaatregeling
 • biomassaketel
 • energiezuinig koel- of vriesinstallatie
 • faseovergangmateriaal

Vereisten

 • De investeerder is een in Nederland gevestigd bedrijf.
 • Het minimale investeringsbedrag per aanvraag is € 2.500.
 • De investering moet ten minste 5 jaar op de balans blijven staan.
 • De EIA kan niet aangevraagd worden in combinatie met de subsidieregelingen ISDE en MIA/Vamil (m.u.v. bepaalde investeringen)

Deadlines De investeerder/ondernemer kan te allen tijde een aanvraag indienen, mits deze binnen 3 maanden na het verstrekken van de opdrachtdatum wordt ingediend.

—————————————————————————————————-


Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Een gezonde leef- en werkomgeving is belangrijk. Niet alleen moeten we rekening houden met onszelf, maar ook met onze omgeving en ons milieu. Om de Nederlandse ondernemer aan te sporen om zijn bedrijf, het pand, het proces en de bedrijfsvoering te verduurzamen, zijn er diverse subsidieregelingen. Zo kunt u subsidie krijgen voor investeringen van LED-verlichting tot zonnepanelen en van isolatie tot biomassaverbrandingsinstallatie, en alles wat er tussen in zit. Er zijn investeringssubsidies die de aanschaf van energie- of milieubesparende middelen stimuleren, maar ook subsidies die het opwekken van groene stroom financieren.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscaal programma waarbij de overheid de ondernemer ondersteunt bij investeringen in milieubesparende voorzieningen, investeringen ten behoeve van de circulaire economie en duurzame energie. Het doel is om het bedrijfsleven te verduurzamen, zowel qua huisvesting als wat betreft bedrijfsvoering.

De MIA is een fiscaal programma en daarmee kunnen alleen bedrijven die belastingplichtig zijn in aanmerking voor deze regeling. Wanneer u investeert in een voorziening of middel dat op de Energielijst staat, dan kunt u tussen de 9% en 36% van het investeringsbedrag als extra fiscale aftrekpost opvoeren. Over dit bedrag betaalt u dan geen belasting wat een netto voordeel van 3  – 15%* van het investeringsbedrag oplevert.

Gepaard met de MIA gaat de Vamil-regeling. Voor een aantal investeringen op de Milieulijst komt u ook voor de Vamil in aanmerking, waardoor u een deel van het investeringsbedrag versneld kunt afschrijven.

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden van subsidiabele investeringen en projecten.

*afhankelijk van het belastingregime waar u onder valt.

Wat je moet weten:

Vereisten

 • De investeerder is een in Nederland gevestigd bedrijf.
 • Het minimale investeringsbedrag per aanvraag is € 2.500.
 • De investering moet ten minste 5 jaar op de balans blijven staan.
 • De MIA kan niet aangevraagd worden in combinatie met de subsidieregelingen ISDE en EIA (m.u.v. bepaalde investeringen)

Deadlines

 • De investeerder/ondernemer kan te allen tijde een aanvraag indienen, mits deze binnen 3 maanden na het verstrekken van de opdrachtdatum wordt ingediend.

Voorbeelden

 • elektrische auto
 • gevelbegroeïngssysteem
 • daktuin
 • afvalscheidingsinstallatie
 • grijswaterrecyclingssyteem
 • productieapparatuur voor het maken van bioplastics
 • duurzame kassen
 • algen-, wier- of krooszuiveringsinstallatie

—————————————————————————————————-


Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ wil bedrijven en (non-profit) instellingen stimuleren om te investeren in duurzame energieproductie op basis van zon, wind, water, geothermie en biomassa. Middels deze productiesystemen wekt u groene energie op, waarvan de kostprijs hoger ligt dan grijze energie. Het is dit prijsverschil dat de SDE+ subsidie compenseert. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 8, 12 of 15 jaar en per jaar wordt bepaald hoeveel subsidie u krijgt aan de hand van actuele energieprijzen.

Categorieën SDE+

 • Zonne-energie (voor grootverbruikers)
 • Wind en Wind op zee
 • Water
 • Geothermie
 • Biobased

Wat je moet weten:

Vereisten

 • Aanvragen worden ingediend op basis van een offerte.
 • Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.
 • Per categorie zijn er verschillende eisen waar een investering aan moet voldoen.

Deadlines

 • Jaarlijks zijn er twee aanvraagrondes. Per aanvraagronde zijn er drie fasen waarbinnen ingediend kan worden.
 • Ronde I: 12 maart t/m 4 april
  • fase I: vanaf 12 maart 9:00
  • fase II: vanaf 18 maart 17:00
  • fase III: vanaf 25 maart
 • Ronde II: najaar 2019

—————————————————————————————————-


Investeringssubsidie Duurzame Energieproductie (ISDE)

Een gezonde leef- en werkomgeving is belangrijk. Niet alleen moeten we rekening houden met onszelf, maar ook met onze omgeving en ons milieu. Nederland heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 aardgasvrij te zijn. Hiervoor zullen we moeten investeren in installaties die onze panden kunnen verwarmen, zonder dat er gebruik wordt gemaakt van gas.

De ISDE is een subsidieregeling voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers en stimuleert de aanschaf van kleine verwarmingsinstallaties die draaien op groene energie. U komt voor deze subsidie in aanmerking wanneer u investeert in:

 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • pelletkachel
 • biomassaketel

Wat je moet weten:

Vereisten

 • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie;
 • Per categorie zijn er positieve lijsten die aangeven welke apparaten subsidiabel zijn en hoeveel het subsidiebedrag is;
 • Het apparaat mag niet binnen een jaar na subsidievaststelling vervreemd worden;
 • De zakelijke aanvrager neemt het apparaat binnen 12 maanden na goedkeuring van subsidie in gebruik.

Deadlines

 • Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.
 • Zakelijke partners dienen vooraf de subsidie aan te vragen aan de hand van een offerte;
 • Particulieren vragen achteraf de subsidie aan, dus wanneer het apparaat is geïnstalleerd en in gebruik is genomen.

—————————————————————————————————-


RVV Subsidie open tot 1 juli 2019

Voortvloeiend uit het Energie- en Regeerakkoord is de subsidie Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) als opvolger van de STEP-subsidie geïntroduceerd. Voor deze regeling is in 2019 een beperkt budget beschikbaar. De voorwaarden zijn aangescherpt ten opzichte van de STEP.

De RVV Verduurzaming opende op 1 februari 2019 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. Om gebruik te maken van deze regeling is het van belang snel in actie te komen!

Wat zijn de hoofdlijnen van de RVV Verduurzaming?

De RVV Verduurzaming is een fiscale subsidie, waarbij je als verhuurderheffingsplichtige (>50 sociale huurwoningen in bezit) een korting ontvangt op je verhuurderheffing wanneer je investeert in het energetisch verbeteren van je sociale woningvoorraad.

Voor 2019 tot en met 2021 is cumulatief € 156 miljoen subsidie beschikbaar, met een maximum van € 78 miljoen per jaar. Vanaf 2022 wordt dit structureel € 104 miljoen per jaar. Budgettair is opgenomen dat de RVO bij het bereiken van het plafond (€ 78 miljoen) de regeling per kwartaal kan sluiten. 

Stand van zaken

Op 1 maart 2019 was er voor € 34 miljoen subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget van € 78 miljoen is dus nog niet bereikt. Dit betekent dat de openstelling van de regeling wordt verlengd tot ten minste 1 juli 2019. Aanvragen tot deze datum worden in behandeling genomen. Kortom, alle aanvragen tussen 1 februari en 1 juli 2019 worden positief beschikt wanneer ze aan de voorwaarden voldoen. Dat biedt meer tijd om projecten te inventariseren en te verduurzamen met subsidie.

 

Aantal meldingen Aantal woningen Aangemelde heffingsvermindering Afgegeven heffingsvermindering
203 9214 € 34.146.000 € 4.292.000

De stand van zaken (tot 1 maart 2019)

Het totale budget voor 2019 is € 78 miljoen. Er is dus meer dan de helft van het budget voor dit jaar nog beschikbaar.

Wat zijn de voorwaarden?

In lijn met de recente STEP-subsidie, baseert de RVV Verduurzaming de hoogte van de subsidie op de verbetering van de Energie-Index (EI) van de woning. Maar de voorwaarden zijn aangescherpt:

 • De woning heeft na renovatie minimaal Energie-Index B (≤1,4) én maakt minimaal drie stappen in de Energie-Index.
 • De verwachte Energie-Index na renovatie wordt nauwkeurig berekend. Een kleine afwijking kan leiden tot afwijzing.
 • De fysieke onderhoudswerkzaamheden starten vanaf 1 januari 2019.
 • Er is een minimale investering per woning.
 • Binnen drie jaar na de beschikkingsdatum is het verduurzamingstraject volledig afgerond.

Binnen de regeling zijn vier categorieën gebaseerd op de mate van gerealiseerde verduurzaming.

 

Categorie Aantal Energie-Indexstappen Heffingsvermindering

per woning

Minimale investering

per woning

1 9 € 10.000,- € 25.000,-
2 7 of 8 € 7.000,- € 17.500,-
3 5 of 6 € 5.000,- € 12.500,-
4 3 of 4 € 3.000,- € 7.500,-

Met subsidie die oploopt tot maximaal € 10.000 per woning en de realisatietermijn van maximaal drie jaar (bij de STEP was dit twee jaar), biedt de RVV Verduurzaming kansen. Alle onderhoudsprojecten die starten vanaf 1 januari 2019 en voor eind 2021 afgerond zijn, komen in aanmerking.

Van wachtlijst STEP naar de RVV Verduurzaming

De STEP-wachtlijst startte op 6 juni 2018 en daarop staan aanvragen voor een bedrag van in totaal € 140 miljoen. Door het grote aantal aanvragen op de wachtlijst, is het een mogelijkheid om een aanvraag op de STEP-wachtlijst in te trekken en het project opnieuw in te dienen voor de RVV Verduurzaming. Rekening houdend met de nieuwe voorwaarden is een goede afweging belangrijk. Speciaal voor 2019 mogen alle woningen met een afgemelde opnamedatum vanaf 1 december 2017 worden ingediend binnen de RVV Verduurzaming. 

Beschikbaar budget en opstellen scenarioberekeningen

Het beschikbare budget van € 78 miljoen is naar verwachting snel uitgeput. Omdat de regeling alleen per kwartaal gesloten kan worden, sluit de RVV Verduurzaming zoals het er nu uit ziet waarschijnlijk per 1 juli 2019. Budgettair is opgenomen dat alle ingediende aanvragen tussen het bereiken van het subsidieplafond en sluiting van de regeling, positief beschikt worden. Dit heeft echter grote gevolgen voor de aankomende jaren. Wanneer het budget van € 78 miljoen wordt overschreden, komt dit in mindering op het budget voor de aankomende jaren. Mogelijk is er dan geen subsidie beschikbaar tussen 1 juli 2019 en eind 2021.

Een andere uitdaging is de eerdergenoemde voorwaarde dat de verwachte Energie-Index (EI) nauwkeurig moet worden bepaald. Zoals in bovenstaande tabel vermeld, zijn er vier subsidiecategorieën. Binnen de RVV Verduurzaming is het niet mogelijk dat de afgemelde EI na renovatie in een andere categorie valt dan bij de aanvraag opgegeven, tenzij er een lagere EI wordt gerealiseerd. Dit betekent dat als een woning minder EI-stappen maakt dan in de aangevraagde categorie, er helemaal geen subsidie wordt toegekend. Maakt een woning meer EI-stappen dan bij de aanvraag vermeld, dan wordt subsidie toegekend conform de aangevraagde categorie. Kortom; het is nu van belang om de voorgenomen energetische maatregelen nauwkeurig te berekenen op basis van de afgemelde EI voor renovatie. 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter